Aanmeldprocedure hulpverlening

Wij bieden veelal individuele ambulante begeleiding, maar er zijn ook mogelijkheden tot ouder- of gezinsbegeleiding en we bieden trajecten aan in de vorm van groepsbegeleiding.

Er is een verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor begeleiding vanuit Jongerenwerk Barkema & De Haan. Een verwijzing kun je krijgen door bijvoorbeeld als ouder contact op te nemen met de eigen gemeente, huisarts, jeugdarts of een andere wettelijke verwijzer. Wil je eerst meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen onderaan de pagina. 

Wat gebeurt er na de aanmelding?
Zodra de verwijzing bij ons binnen is neemt een supervisor contact op met iemand van het gezin. We plannen een intakegesprek bij het gezin thuis, waarbij we eerst open kennis maken en horen wat maakt dat er ondersteuning is gevraagd. We vinden het belangrijk dat de jongere om wie het gaat en de toekomstige begeleider goed bij elkaar passen, dit komt dan ook ter sprake. 

Na de intake gaan wij op zoek naar de best passende begeleider. Vaak kunnen we binnen twee weken starten, maar af en toe komt het voor dat het wat langer duurt een passende begeleider te koppelen. Indien het laatste het geval is of wanneer er gestart kan worden, stellen we het gezin weer op de hoogte.

De volgende stap is een geplande kennismaking tussen de begeleider en de jongere. De jongere en/of de ouders en de begeleider kunnen dan ook afstemmen waar, wanneer en hoe vaak de begeleiding plaats vindt. Er wordt een plan op maat opgesteld en er blijft altijd een supervisor op de achtergrond betrokken. Vaak is er ook contact nodig met scholen of andere betrokken organisaties om de zorg zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen. 

Na een aantal maanden begeleiding is het tijd om (tussentijds) te evalueren. Hiervoor plannen we weer een gesprek bij het gezin thuis. We bespreken dan onder andere de voortgang van de doelen en stemmen samen af wat er verder nodig zal zijn.  

Praktische informatie voor verwijzers
Wij bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit de Jeugdwet, gefinancierd vanuit Zorg In Natura (ZIN). Wanneer een casus een gedeelde verantwoordelijkheid met school betreft, komt het voor dat school mede-financiert in de ondersteuning. Naast ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar, bieden we ook ondersteuning aan oudere jongeren, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO wordt bij ons geboden vanuit een ondernemerschap met Coöperatie Dichtbij. 

Welke producten bieden wij? 

Product code

Product naam 

Categorie

45A04

Individuele begeleiding basis

Ambulant 

52G07

Individuele behandeling laag frequent 

Ambulant 

45G01

Gezinsbegeleiding laagfrequent 

Ambulant 

45A49

Groepsbegeleiding basis 

Ambulant 

45A54

Groepsbegeleiding specialistisch 

Ambulant 

50G26

Specifieke doelgroepen 3: Behoud van en toeleiding naar onderwijsdeelname

Specifieke doelgroepen 

45G05

Specifieke doelgroepen 6: Gezinnen met geringe sociale redzaamheid 

Specifieke doelgroepen 

45G24

Groepsbegeleidingsprogramma jongeren zonder structurele overnachting

Intensief ambulant 

Bij iedere casus is minimaal een jongerenbegeleider en een supervisor betrokken. Beiden houden contact met het gezin. Dit zorg ervoor dat, mocht één van beiden uitvallen, er altijd iemand overblijft die het gezin kent. Al onze supervisors zijn SKJ-geregistreerd, houden onderling intervisie en nemen deel aan de nodige cursussen. We streven er naar zoveel mogelijk SKJ-geregistreerde begeleiders in te zetten. Onze begeleiders nemen minimaal één keer per maand deel aan supervisie, intervisie en bijscholing. 

Wilt u meer informatie over onze diensten, onze aanpak of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met één van de onderstaande personen. Voor de aanmelding van een jongere kunt u ook terecht bij de onderstaande contactpersonen. 

Contactpersonen aanmelding